Vedtægter

Vedtægter

§ 1 – Navn:
Sammenslutningens navn er Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd. Cvr.nr. 18 08 93 00.

§ 2 – Formål:
Fællesrådet skal være et inspirerende og kreativt forum, der skal fastholde, fremme og koordinere lokalområdets interesser. Fællesrådet kan koordinere medlemmernes gennemførelse af aktiviteter, og kan bistå med problemløsninger samt forhandle med offentlige myndigheder.
Fællesrådet respekterer ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret.
Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter.

§ 3 – Medlemskab:
Som medlem kan optages foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd m.v. i Lystrup, Elsted, Elev og Nye.
Anmodning om medlemskab skal indsendes til forretningsudvalget, der træffer beslutning om, hvorvidt anmodningen skal imødekommes.
Ethvert medlem skal ved indmeldelse angive medlemmets officielle adresse eller den kontaktperson, til hvem officielle henvendelser fra Fællesrådet skal rettes.
Ønsker et medlem senere ændringer heri, påhviler det medlemmet at underrette fællesrådet herom.

§ 4 – Repræsentantskab:
Repræsentantskabet er fællesrådets øverste myndighed. Det består af 2 repræsentanter fra hvert medlem af sammenslutningen.
Ingen repræsentant kan repræsentere mere end et medlem.
Repræsentanterne skal have bopæl i Lystrup, Elsted, Elev eller i Nye
De skal herudover være medlem af den pågældende forening, eller, hvis det vedrører en beboergruppe, institution, skole, råd m.v., være direkte knyttet hertil.

§ 5 – Repræsentantskabsmøde:
Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år indenfor perioden 15. – 31. maj.
Til mødet har de af medlemmerne valgte repræsentanter samt de indkaldte udvalgsmedlemmer jf. § 8 adgang. Endvidere er der adgang for de af forretningsudvalget særligt indbudte.
Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne indsender skriftlig og begrundet anmodning herom til forretningsudvalget.
Der indkaldes til repræsentantskabsmøde med 4 ugers varsel, ved udsendelse af dagsorden til hvert medlem, jf. § 3.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet, skal indsendes til forretningsudvalgets formand senest 1. april i et år.
Det påhviler forretningsudvalget at videresende indkomne forslag til medlemmerne, således at disse forslag er medlemmerne i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Hvert medlem har 2 stemmer, fordelt på 1 eller 2 repræsentanter.
Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer, idet repræsentanter, der undlader at stemme eller tilkendegiver, at de hverken ønsker at stemme for eller imod, ikke indgår i opgørelsen.
Andre forslag kan vedtages med simpel relativ majoritet.
Ved stemmelighed er forslaget ikke vedtaget.
Repræsentanter kan ikke møde ved befuldmægtigede.
Afstemninger om repræsentantskabets beslutninger foretages skriftligt, når dette begæres af mindst 5 repræsentanter, eller når dirigenten træffer beslutning herom.
Personvalg finder altid sted ved skriftlig afstemning.

§ 6 – Dagsorden:
Det ordinære repræsentantskabsmøde skal altid indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Orientering om og godkendelse af budget for det kommende år, samt godkendelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af øvrige medlemmer til forretningsudvalget
10. Valg af suppleanter til forretningsudvalget
11. Valg af revisor
12. Valg af revisorsuppleanter
13. Eventuelt

§ 7 – Valg til forretningsudvalget samt valg af revisorer:
På det ordinære repræsentantskabsmøde er der valg til forretningsudvalget, der består af 9 medlemmer samt 2 suppleanter.
Endvidere er der valg af revision, der består af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.
Forretningsudvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således formanden og 3 medlemmer er på valg i lige år, og kassereren og 4 medlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Valgbare er medlemmernes repræsentanter jf. § 5.
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at 1 revisor er på valg i lige år henholdsvis i ulige år.
Revisorsuppleanterne vælges for 1 år ad gangen.
Bortset fra valg af formand og kasserer, konstituerer forretningsudvalget sig selv med valg af næstformand og sekretær.
Såfremt et medlem af forretningsudvalget ikke længere opfylder betingelserne for at være repræsentant jf. § 4, stk. 3, udtræder den pågældende af forretningsudvalget.

§ 8 – Fællesrådets ledelse:
Forretningsudvalget forestår den daglige ledelse af fællesrådet på møder, og varetager dettes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne.
Forretningsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden.
Forretningsudvalget har ret til at nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.
I hvert udvalg skal der altid være en repræsentant for forretningsudvalget.
Forretningsudvalget kan koordinere forskelligartede aktiviteter jf. § 2.
Fællesrådet tegnes af rådets formand eller af 2 medlemmer af forretningsudvalget i forening.

§ 9 – Regnskab og revision:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 revisorer
Revisorerne kan ikke være medlemmer af forretningsudvalget.

§ 10 – Kontingent:
Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent, som fastsættes på repræsentantskabsmødet.
Kontingentet skal betales forud og senest den 31. januar i det kommende år.

§ 11 – Udmeldelse og eksklusion:
Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af et kalenderår, og træder i kraft med virkning fra næstfølgende kalenderårs begyndelse.
Udmeldelse fritager ikke for betaling af kontingent for indeværende år.
Såfremt et medlem undlader rettidigt at betale kontingent, kan forretningsudvalget træffe beslutning om eksklusion af det pågældende medlem.

§ 12 – Medlemsmøde:
Forretningsudvalget kan arrangere medlemsmøder og offentlige møder.
Der skal arrangeres mindst 1 medlemsmøde om året.

§ 13 – Opløsning:
Til gyldig beslutning om fællesrådets opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, af hvilke det sidste afholdes mindst 2 uger og højst 6 uger efter det første.
Beslutter det sidste i stk. 1 nævnte repræsentantskabsmøde at fællesrådet skal opløses, træffer repræsentantskabet samtidig beslutning om anvendelse af fællesrådets formue.

…. Vedtægter vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 15. juni 1994, som ændret på repræsentantskabsmødet den 23. maj 2017.

Du kan se vedtægterne i pdf-format her.