Forslag til lokalsamfundsbeskrivelse

                       Lokalsamfundsbeskrivelse
                            for Lystrup, Elsted, Elev og Nye
                             Bidrag til Kommuneplan 2025

SAMMENDRAG
Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye ønsker rammer for udvikling i såvel Lystrup-Elsted som i Nye-Elev.
For Lystrup-Elsted skal byudviklingen primært ske gennem byomdannelse og fortætning samt i et vist omfang ny udstykning.
Fællesrådet har som et højt prioriteret område en markant byomdannelse og udvidelse (i både højde og omfang) af centerområdet ved Lystrup Centervej. Ligeledes står en byomdannelse af arealerne ved og i nærheden af Lystrup Station højt på dagsordenen.
Som yderligere fortætningsmuligheder peges der blandt andet at tilføre en ekstra etage, hvor det konstruktionsmæssigt er muligt. Endvidere kan det tidligere handelscenter ved Bystævnet fortættes og omdannes til f.eks. blandet bolig-erhvervsbebyggelse.
Behovet for udbygning af parcel- og rækkehusbyggeri gør at arealerne nord for villabebyggelsen i Elsted op mod Sastrupvej bør overvejes.
For Elsted landsby ønskes det nuværende præg bevaret og sikret.
De landskabelige kvaliteter – den åbne by med lys og luft og plads til udfoldelse – skal bevares og udbygges så området også fremover af mange opleves som attraktivt. Dette hensyn skal tilgodeses i den fremtidige planlægning.
Udbygningen af Nye-Elev forventes at ske over en periode på 20-25 år, løbende styret via kommuneplantillæg og baseret på en helhedsplanlægning for hele området. En helhedsplanlægning, som må forventes at skulle undergå revisioner i det lange tidsperspektiv. Fuldt udbygget vil byområdet sandsynligvis have et indbyggertal, der svarer til Lystrup og Elsted.
Såvel på det kortere som mellemlange og lange sigt vil der være et krav til Byrådet om en koordineret og samordnet udvikling mellem Lystrup-Elsted og Nye-Elev især omkring institutioner, service og infrastruktur.

Du kan se hele lokalsamfundsbeskrivelsen her.