En søndagstur gennem området

En søndagstur gennem området

Turen kan gennemføres såvel gående som på cykel. God tur!

Vi starter ved Elev Kirke, den mindste af de tre kirker vi har i området. Kirken er bestemt et besøg værd, men også set udefra er den ret interessant. Kirken er bygget i 1542 (rimeligvis tidligere), den har ikke et tårn, men har klokken ophængt under tag i gavlen i kirkeskibet. Den 19. december 1710 skiftede kirken, ved auktion, fra kongelig eje til Oluf Krabbe, ejer af Skaarupgaard, som den fulgte til 1847 og var herefter i familien Nyholm’s eje. Det er deres initialer, »N N« der står på den nordøstlige gavl (korgavlen) og med årstallet 1882. Kirken overgik til selveje 1. juli 1925.

Fra kirken bevæger vi os over Høvejs forgrening og ind på Kjeldsbjergvej, der udgør hovedgaden i det gamle Elev.

Her ligger landsbyens gamle huse, der var den første og eneste bebyggelse i området i sin tid. Alene for datidens arkitektur, der faktisk fortæller noget om datidens levevis, er det nok et kig værd. Vi kommer ud på Hovmuren, stadig i det gamle miljø, følger denne ned til Høvej, smutter lige ind omkring skolen for at besigtige den træskulptur, der er skåret ud af et træ, der er fældet 5 meter oppe fra jordniveau.

Vi fortsætter videre ned til Stokbrovejs udmunding i Høvej. På hele strækningen kan vi nyde udsigten over de åbne vidder ned mod Lystrup og over mod Elsted. På modsatte side af Stokbrovejs udmunding kan vi gå ind på den mere sikre cykel- og gangsti, der forløber parallelt med Høvej.

Vi følger stien til venstre langs Elstedvej ned til og ud på broen, hvor vi gør et ophold. Vi står her og ser ned i det såkaldte smørhul, et af flere dejlige steder i området, en fredfyldt og naturskøn lokalitet.

Vi fortsætter ned til Ellebækken som vi følger på stien op til Ørnstrupvej, hvor vi søger ind i stisystemet og følger det til Elsted.

Parti ved det gamle Elsted. Tuschtegning af Aage Bruun Jespersen

 

Vi følger Elstedvej ind i den gamle landsby Elsted, der er udpeget som bevaringsværdig. Her er der interessante gamle huse langs med vejen, hvor vi kommer frem til Elsted Kirke, der bør aflægges et besøg.

Kirken lå på dette sted år 1537, og har formentlig ligget der adskillige år tidligere. Den 16. september 1687 overdrog kongen kirken med kaldsretten til Margrethe Krabbe, enke efter Erik Rosenkrantz til Rosenholm og Vosnæsgaard. Kirken fulgte herefter Vosnæsgaard indtil 1805, da den blev afhændet til Hans Chr. Secher, der byggede tårnet. H.C. Secher var ejer af Kærgaard. Med få undtagelser fulgte kirken de skiftende ejere af Kærgaarden, indtil den overgik til selveje 1. juli 1927. (Oplysningerne om Elev og Elsted kirker er hentet i »Danmarks Kirker« af Nationalmuseet).

Neden for kirken ligger den gamle branddam, der nu mest bruges som andedam.

Vi vandrer videre ud på Godthåbsvej, hvor vi benytter en sti ned forbi vuggestuen og børnehaven. Videre ned gennem det grønne område bag Elsted Skole og ned til et større stisystem, hvor vi drejer til højre og vandrer helt hen til Elsted Skoles indgang, hvor fra vi kan komme ind i skolegården ved Elsteds tidligere skole. Her kan man se den store kontrast mellem den nye Elsted Skole i moderne byggeri, i tidens funktionelle stil, og den tidligere skolebygning, der nu anvendes som beboerhus for Elsted- Lystrup.

Vi fortsætter ud på og ned ad Lystrupvej, forbi Lystrup Skole, der er endnu nyere og ligger fint på et grønt areal. Ved krydset Lystrupvej – Centervej – Bystævnet stopper vi op og kaster et blik mod vest hen mod byens første handelscenter og biblioteket med den udbredte informationsservice. Mod øst nyder vi synet af det grønne område, der er mellem ældreboligerne Sønderskovhus og Sønderskoven. Det grønne område strækker sig op til Lystrup Kirke, der ligger i Lystrups hjerte på toppen af byens højeste punkt. Vi vandrer gennem Sønderskoven op til skovens nordøstlige hjørne, hvor vi kommer ud på stien om til kirkens indgang.

Vi står nu over for en af Danmarks moderne kirker, der har såvel kirkerum som mødelokaler og kirkekontor i en samhørighed, der føles helt naturligt. Kirken er bygget i 1989 og indviedes 1. søndag i advent samme år. Træd ind i kirkebygningen, ind i lyset under den af 4 søjler bårne lanterne. Oplev fornemmelsen af at være trådt ind i et Guds hus der ikke byder til ydmyg andægtighed, men stråler af åbenhed. Gå til venstre ind i kirkerummet og føl atmosfæren i det smukke rum, der stråler af imødekommenhed, ikke at det byder til sagtmodig andagt, men til et frit sind, der åbent erkender, at her gælder regler, der gør dig fri til at forrette din gudstjeneste i et lyst og venligt rum, der opløfter dit sind til samhørighed, godhed og medmenneskelighed.

Fra kirken kan man se hen langs facaden til Lokalcenter Sønderskovhus, der er et moderne ældreplejecenter, der også betjener hjemmeboende ældre.

Vi fortsætter ad stisystemet ned til et kryds, hvor vi til venstre ser ind i tunnelen under Centervejen, og ligefor ser vi ind i tunnelen under Sønderskovvej. Tunnelerne er graffitiudsmykket af nogle af byens ungdom i et samarbejde med klubområdemedarbejderne for Århus Kommunes Fritids og Kulturforvaltning. I stedet for triste grå tunneler har vi her en udsmykning i livlige, friske farver.

Vi fortsætter lige frem, gennem tunnelen under Sønderskovvej og ud i det grønne område, hvor hele midterpartiet er tilsået med forskelligartede blomster.

Vi følger stien parallelt med Sønderskovvej mod syd, forbi nogle pæne erhvervsejendomme, til udløbet i Lystrupvej. Vi følger Lystrupvej et kort stykke mod Risskov og får på vor højre side et storslået vue ud over Lystrup Enge, der strækker sig ud i Egådalen.

Det var en herlig søndagstur, der byder til et hjemligt hvil, hvor de mange indtryk kan fordøjes og omsættes i andre ture på det store stisystem, der gennemkrydser vort område.

H. Hans Behnke (✝2003)