Lystrupvej (fredeliggørelse?)

Fredeliggørelse af Lystrupvej
Notat sendt fra Aarhus kommune, Teknik & Miljø, afdelingen Medborgerskab.

9. januar 2024
Lystrupvej: Baggrundsinformation for projektet
________________________________________________________________
Hvorfor ser vi på en fredeliggørelse?
I forbindelse med lokalplan nr. 1119 for Latyrusvej, har der været rejst flere spørgsmål og bekymringer om hastighed og støj fra trafikken på Lystrupvej. I den forbindelse har Teknik og Miljø igangsat udarbejdelsen af en trafikplan for området, som forventes at kunne foreligges byrådet ultimo 2024.
Teknik og Miljø ønsker at fredeliggøre den sydlige del af Lystrupvej, så krydsende fodgængere og cyklister får bedre forhold, og området generelt vil få mere bymæssig karakter, hvilket ligeledes vil forbedre opmærksomheden omkring de bløde trafikanter.
Hvad undersøger vi?
Fredeliggørelsen kan om muligt omfatte en flytning af noget trafik, men mulighederne herfor skal undersøges nærmere. Det er i midlertidig vigtigt at påpege, at Lystrupvejs nordlige delstrækning vil blive direkte påvirket af tiltag på den sydlige delstrækning af Lystrupvej. Det skal derfor sikres, at de udvalgte tiltag ikke vil aflede yderligere trafikale udfordringer på den nordlige delstrækning af Lystrupvej, fordelerringen og Sønderskovvej.
Trafikplanen skal indeholde løsningsforslag med en helhedsvurdering af trafikale konsekvenser. Det er derfor nødvendigt, at den omfatter hele Lystrupvej, både den sydlige og nordlige del, samt Viengevej og krydsene på Grenåvej.
Tiltag på den sydlige del af Lystrupvej vil have konsekvenser for den nordlige del samt på Sønderskovvej i Lystrup. Hele strækningen fra Sønderskovvej/Bygaden til Lystrupvej/Grenåvej, er på nuværende tidspunkt maksimalt belastet.
Med udviklingsplanerne for Nye, ser vi samtidig ind i nogle større trafikstigninger i området og Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd påpeger allerede de store trafikale udfordringer i dag. Det er derfor nødvendigt med en sammenhængende vurdering, der ikke yderligere vanskeliggør trafikafviklingen mellem Viengevej og Lystrup.
Vejdirektoratet har igangsat en trængselsanalyse for fordelerringen syd for Lystrup, hvor der i dag er store trafikafviklingsudfordringer. Det har vist sig nødvendigt at udvide analysen og medtage signalanlægget Sønderskovvej/Lægårdsvej og rundkørsel Lystrupvej/Viengevej, for at finde løsningsforslag.
Det undersøges, hvorvidt trængslen kan doseres ved etablering af et signalanlæg ved Lystrupvej/Viengevej og signalregulering af fordelerringen. Forhåbningen er, at man ved samstyring kan optimere trafikafviklingen.
Status
For at der kan udarbejdes en trafikplan, skal der foretages nye trafiktællinger. Disse er igangsat mens de sidste vil blive udført primo 2024. Der har været behov for at afvente en åbningsdato for nyt område langs Arresøvej, hvorfor enkelte tællinger stadig afventer.
Det bemærkes, at der også forventes at være en positiv effekt af de større forbedringstiltag langs strækningen som indgår i lokalplanerne langs Lystrupvej, hvor der er planlagt signalanlæg ved Arresøvej/Lystrupvej og krydsningsheller på Lystrupvej (syd for Arresøvej samt imellem Latyrusvej og Hedevej).
Teknik og Miljø er derfor på nuværende tidspunkt i gang med at indsamle data og trafikale udfordringer for området. Dertil er ønskede løsningsforslag velkomne, men det er problemstillingerne, der på nuværende tidspunkt har prioritering, da disse giver det bedste billede af hvilke behov, der skal tilgodeses i området.