Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet
Marts2024

FORSAMLINGSPLADSEN NORD FOR SØNDERSKOVEN.
Som tidligere omtalt i Aktuelt fra Fællesrådet har vi i længere tid ønsket at gøre det grønne område og asfaltpladsen nord for Sønderskoven til et fælles aktivitetsområde og samlingssted for alle borgere. Aarhus kommune er sådan set positive overfor ønsket om at aktivere pladsen til et fælles samlingssted. Kommunen ser dog en række begrænsninger i anvendelsen af arealet. Først og fremmest vil kommunen ikke opgive muligheden for på et tidspunkt at kunne opføre bygninger til offentligt formål på arealet f.eks. til plejehjem og beskyttede boliger. Endvidere ønsker kommunen fortsat at arealet kan bruges af omrejsende cirkus og tivoli m.v. Kommunen er meget villig til en dialog om arealets indretning og forvaltningen vil meget gerne drøfte konkrete forslag konkret på stedet.
Fællesrådet har rettet henvendelse til de foreninger og institutioner, der var med til at ansøge Nordea Fonden om støtte til projektet, og ca. halvdelen af har meldt, at de fortsat er villige til at skabe ideer og drøfte muligheder, selv under de nugældende konditioner.
Det betyder, at Fællesrådet har besluttet, at vi fortsat vil presse på for at få skabt liv på arealet. Vi ser to veje, som vi kan gå. Dels kan vi gå i dialog med rådmand Nikolaj Bang, der har tilkendegivet at indretningen af pladsen kunne blive et pilotprojekt i en kommende politik for medborgerindflydelse og medborgerdrevne projekter. Et alternativ er at søge projektet fremmet via byrådets ”Oplandspulje”. Vi er i kontakt med borgmesterens kontor om denne mulighed.
Vi vil snarest invitere fællesrådets medlemmer og en række interesserede personer og foreninger til et fælles møde, hvor vi kan drøfte de forskellige muligheder.

FREDELIGGØRELSE AF LYSTRUPVEJ.

Som omtalt i januar 2024 ”Aktuelt fra Fællesrådet” arbejder Aarhus kommune med planer for en ”fredeliggørelse” af Lystrupvej. Det er specielt strækningen mellem Grenåvej og Viengevej, som kommunen tænker på. Vi har på møde med teknisk forvaltning peget på, at Lystrupvej er en hovedadgangsvej til Lystrupområdet.
En forringelse af adgangen vil være uacceptabel for borgerne i vores område. For at samle yderligere argumentation og dokumentation har fællesrådet lagt et mindre spørgeskema på hjemmesiden og facebook om brugen af vejstrækningen m.v. 172 personer har besvaret spørgeskemaet og mange har suppleret med kommentarer til forslaget om ændringer på Lystrupvej. Langt hovedparten af svarene peger på, at Lystrupvej benyttes meget til transport mellem Lystrupområdet og midtbyen. Materialet vil nu blive bearbejdet og videresendt til Aarhus kommune, ligesom resultatet af spørgerunden vil blive lagt frem på vores hjemmeside www.8520.dk.

VISION MØLLEDALEN (EGÅ DALEN)
Visionen er at skabe et sammenhængende natur- og fritidsområde fra Geding Skov/Kasted Mose til Aarhus Bugten. Et naturområde som både byder på unikke naturoplevelser, mulighed for samvær og aktivitet, og mulighed for historiske og kunstneriske oplevelser. Visionen er helt i tråd med de kommunale prioriteringer og strategier, om at skabe sammenhængende naturbånd og det aktuelle behov for en række klimatilpasninger.
Mellem Kasted mose, Egå Engsø og videre til Aarhus Bugten er der en række helt enestående men adskilte natur- og fritidsområder, som med fordel kan bindes sammen bl.a. af gennemgående stier. På den måde kan man få et skabt et stort grønt rekreativt område.
Alle fællesråd omkring Egådalen og Mollerup Golf Klub har aktivt tilsluttet sig visionen, og der er dannet en arbejdsgruppe, der arbejder for en realisering af visionen. (En del af området har tidligere rummet 3 vandmøller, deraf arbejdstitlen ”Mølledalen” (Egådalen)).

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MAJ 2024 KL. 19.00.
Vi minder om det kommende repræsentantskabsmøde. Emner der ønskes behandlet på mødet skal være Fællesrådet i hænde senest den 1. april 2024.

Med venlig hilsen

Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye

Kan ses i pdf-format her