Aktuelt fra Fællesrådet

 

 

Aktuelt fra Fællesrådet
Marts2023

REMA1000.
Det er Fællesrådet bekendt, at REMA1000 arbejder med tre mulige placeringer i Lystrupområdet. Umiddelbart er det Fællesrådets opfattelse, at en placering af en REMA1000 butik i området ved Lille Elstedvej, Lystrupvej, Bygaden på mange måder kan bidrage til en ønsket centrumdannelse i byen. En placering i dette område vil også skabe en tættere indkøbsmulighed for de mange, der bor vest for Lystrupvej. En placering i ”Det blå center” har vist sig også at give en tæt indkøbsmulighed for mange Området omkring den vestlige del af Møgelgårdsvej vil i løbet af nogle år blive forandret. I kommuneplanen er området ændret fra rent erhverv til blandet bolig og erhverv. En placering her vil således kunne bidrage til en nyudvikling af området. En placering af REMA1000 butik på arealet tæt ved Uno X tanken, mener vi, kan være med til at sprede byen yderligere, og således modarbejde det ønske om center og centrumdannelse, som rigtig mange borgere har givet udtryk for, at de gerne vil have.

HELHEDSPLAN 2 FOR NYE.
Forslag til helhedsplan 2 for Nye er til behandling i Teknisk Udvalg under byrådet, med henblik på en senere endelig vedtagelse i byrådet. Forslaget er kun ændret på to områder i forhold til den plan som Fællesrådet har udtalt sig om både ved en ”forhøring” og ved den endelige høring af forslaget. PÅ trods af at der indkom mere end 100 høringssvar, er der kun sket minimale ændringer i det endelige forslag. Dels er den indre ringvej i Nye flyttet lidt væk fra skolen på grund af de støjproblemer, som ringvejen vil give og dels vil man formentlig sænke kravet til antallet af parkeringspladser i den nye by. Fællesrådet har søgt om foretræde for Teknisk Udvalg og vi vil her på de afsatte 5 minutter især lægge vægt på følgende:

INFRAASTRUKTUR.
I Aarhus nordlige del ligger byerne Trige, Mejlby, Lisbjerg, Kasted, Terp, Nye, Elev, Elsted, Lystrup, Hjortshøj, Skødstrup, Løgten og udgør til sammen en stor bydel i Aarhus med ca. 100.000 fremtidige beboere. Det er en kreativ udfordring at sikre at disse fysisk adskilte bysamfund kan indgå i et fornuftigt samspil med hensyn til fordeling af privat og offentlig service, kulturudbud, detailhandel, sport og fritid mv. Det kræver at der sikres en god infrastruktur, som letter samspillet mellem byområderne og ikke ved som helhedsplanen lægger op til, ved at placere en trafikprop midt i området. Efter planen skal al gennemgående trafik ledes igennem ringvejen i Nye. Igennem en tæt bebyggelse og med 40 km i timen.

Den skitserede trafikløsning vil også give urimelige støj- og miljøproblemer i den nye og meget tætte by Nye.

UDBYGNINGSTAKT.
Nye har et anslået befolkningstal på ca.13.500 beboere. Byen skal udbygges over 30 til 40 år. Det har allerede taget en hel del år at færdiggøre den første del af første etape. Derfor ligger Fællesrådet vægt på, at helhedsplanen garanterer, at byen udvikles på en måde så byen ikke henligger som en byggeplads over et halvt århundrede. På borgermødet blev det oplyst, at man forventer, at det vil tage 7 – 10 år at udbygge etape 2. Vi vil foreslå at den samlede plan opdeles i mindre deletaper, der udbygges gradvist. De foreslåede etaper i planen er sikkert for store til at sikre en sammenhængende bebyggelse gennem alle de år, hvor byen udvikles.

CYKELSTI FRA ELEV/NYE TIL LISBJERG.
Magistraten har indstillet, at der etableres en cykelsti fra Elev/Nye til Lisbjerg. Det er meget glædeligt at fællesrådets og mange lokale borgeres bestræbelser i gennem rigtig mange år, nu ser ud til at blive gennemført.

FRA OPLAGSPLADS TIL BYRUM

I lang tid har Fællesrådet udfoldet bestræbelser på at få ændret benyttelsen af asfaltpladsen i krydset mellem Lystrupvej og Lystrup Centervej. I samarbejde med en række lokale institutioner, foreninger og interessegrupper har vi udarbejdet en ansøgning til Nordea Fonden om midler til at gennemføre en ændring. Kommunen har indvilget i, at arealet kan anvendes til formålet, men kommunen har ikke taget stilling til om og i hvilket omfang kommunen vil involvere sig praktisk og økonomisk. Fællesrådet vil drøfte disse spørgsmål videre med kommunen.

Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Kan ses i pdf-format her