Aktuelt fra Fællesrådet


Aktuelt fra Fællesrådet

September 2022

VÆKST OG VIDENSDAG.
I et samarbejde med ErhvervLystrup, Lystrup skole og Elsted skole og med støtte fra Aarhus kommune har Fællesrådet været med til at arrangere en Vækst og Vidensdag for skolernes 8.klasser. Ideen med samarbejdet er at præsentere nogen af de mange forskellige erhvervsmuligheder, som det lokale erhvervsliv kan tilbyde. Muligheder både på kort sigt, som praktik- og lærepladser, og som deltidsarbejde for de store elever, men også som inspiration til eleverne når – og hvis, de overvejer deres fremtidige plads i samfund og på arbejdsmarkedet. Rent praktisk blev eleverne på dagen præsenteret for alternative veje ind i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet, bl.a. ved korte oplæg fra unge iværksættere. Eleverne blev endvidere i 5 busser kørt rundt til forskellige virksomheder i lokalområdet. Hver elev oplevede således tre virksomheder af meget forskellig karakter. Virksomhederne præsenterede deres virksomhed, arbejdsfunktionerne og virksomhedens forskellige jobmuligheder. Både inden dagen og under forløbet deltog lærere fra de to skoler og repræsentanter fra erhvervslivet. Et forløb, der på den måde også sætter aftryk i den daglige skoleundervisning. Vækst og Vidensdagen, der i år blev gennemført for anden gang, er netop blevet evalueret. Der er selvsagt ting, som skal rettes fremover, men det er den helt generelle opfattelse, også på baggrund af elevernes tilbagemeldinger, at dagen var en succes. Generelt giver virksomheder, skoler og elever udtryk for tilfredshed med dagen, som netop gav eleverne det lille skub, der var formålet med dagen. Det er aftalt at søge arrangementet gentaget til næste år.

ÅRETS BORGER 2022.
Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har igennem snart mange år haft en tradition for at kåre Årets Borger og Årets Lokalitet i 8520 området. Det sker i henholdsvis lige og ulige år. I 2021 blev Renseværket i Nye Årets Lokalitet. I år gælder det Årets Borger, og det er 18. gang, at Fællesrådet tager initiativ til at hædre en person, der har gjort en særlig indsats her i 8520-området. Blandt de gode forslag, Fællesrådet modtog er valget i år faldet på Lauge Dehn, der er formand for Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter. Når hæderen i år går til Lauge Dehn, sker det på baggrund af hans mangeårige og betydende indsats og engagement i en række lokale foreninger og organisationer, ikke mindst Lystrup Idrætscenter.
Kåringen af Lauge Dehn som Årets Borger 2022 markeres med en reception lørdag den 8. oktober 2022 kl. 11.00 i Lystrup Idrætscenter, Cafeteriet, Lystrup Centervej 102, 8520 Lystrup.

MØDE MELLEM BYUDVIKLINGSUDVALGET OG MEDLEMMER AF AARHUS BYRÅD.
Fællesrådets byudviklingsudvalg holder den 6. oktober et møde med repræsentanter for de forskellige partier i Aarhus Byråd. Det er et nyt initiativ, der er taget i byudviklingsudvalget, og det er tanken at mødet skal gentages en gang om året i fremtiden. Alle de indbudte byrådsmedlemmer har sagt ja tak til tilbuddet. På mødet vil byudviklingsudvalget pege på en række aktuelle problemstillinger, hvor vi håber, at vi kan ”skubbe byrådet i den rigtige retning”. Det er velkendt, at lang tids indsats med hensyn til at få skabt et slags torv ved Lystrup Centervej, som centrum i vores område afhænger af, om ministeriet vil give tilladelse til nedrivning, så der kan skabes den fornødne plads. Det er vores ønske, at Aarhus kommune vil forsøge at påvirke sagen i ministeriet.
En revideret helhedsplan for Nye er på vej gennem det kommunale system. Efter hvad vi har erfaret tager revisionen ingen hensyn til de mere end 100 høringssvar der er indkommet til kommunen i sagen. Den eneste ændring, der er i det reviderede materiale er, at den ringgade, der er planlagt i Nye på grund af støjgener er trukket længere væk fra den kommende nye skole i området. Det er fortsat indholdet i helhedsplanen at al trafik i området skal igennem en indre ringgade. Det gælder al trafik rundt i Nye, trafik ind i Nye, trafik ud af Nye samt al transittrafik igennem Nye, f.eks. fra Lystrup/Elsted til Lisbjerg/Skejby og Elev og fra Mejlby/Haarup mod syd gennem området. Kommunen har tidligere anslået en daglig trafik på 20.000 biler. Det er mere end der kører på Lystrupvej. Ringgade vil få en hastighedsbegrænsning på 40 km/t og vil i øvrigt slynge sig gennem et fremtidigt byområde med befolkningstæthed som på Trøjborg. Vi vil være sikre på, at byrådet ved, hvad det er, man i givet fald siger ja til.
Det er besluttet, at byggeriet af den nye skole i Nye udsættes, så skolen tidligst kan tages i brug i 2026. Vi vil forsøge at få opbakning til, at der i mellemtiden etableres muligheder for udfoldelse at det idrætsliv, det kulturliv og det fællesskab, som skolen skal være en ramme for.
Endelig vil vi pege på ønsket om en samlet helhedsplan for Lystrup, herunder ikke mindst for det nuværende erhvervsområde i den vestlige del af Møgelgårdsvej, som med den nye kommuneplan har ændret status fra et rent erhvervsområde til et blandet bolig og erhvervsområde.

Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.

Kan ses i pdf-format her