Naturen omkring os

Naturen omkring os

For 7000 år siden gik der en 5,5 km lang fjord ind i det landskab vi i dag kender som Egådalen. Her boede vore forfædre ved bredden og efterlod sig mange spor, som så dagens lys, da Moesgård Museum forud for anlæggelsen af motorvejen på Egådalens nordlige kant udgravede området. Her blev fundet smykker, krukker, knive, redskaber, et skelet af en 24-årig mand og mange andre ting, som i dag kan ses på Moesgård Museum. Med tiden ændredes fjorden til våde enge, som i 1950’erne blev drænet og opdyrket til landbrugsjord. Egådalen er stadig et smukt område med en artsrig fauna og flora, hvor man om dagen bl.a. kan opleve fasaner, agerhøns, bekkasiner, samt mange sangfugle og rovfugle. I de lune forårsaftener høres nattergalens smukke sang.

Sydvest for motorvejen etablerede Århus Kommune, det daværende Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen i 2006 Egå Engsø, som en del af vandmiljøplan II. Formålet var at reducere kvælstofindholdet i vandet, og dermed nedsætte risikoen for alger, iltsvind og fiskedød. Engsøen er en 100 hektar lavvandet sø med tilhørende 55 hektar våd eng. Her kan man bl.a. se lappedykker, fiskehejre, knopsvare, gråand, blishøne, vibe, måge, bekkasin, engpiber foruden de sjældne arter: Atlingand, engsnarre, sorthalset lappedykker og lille præstekrave, der er rødlistede, og som vi derfor har internationale forpligtelser til at beskytte. En 5,2 km lang gang- og cyklesti fører rundt om søen, hvor man finder fugletårn og informationstavler. I 2007 blev der anlagt en aktivitetsplads med legeredskaber og sheltere, som kan bruges til overnatning.

Engsøen er forbundet med Ellebækken, som har sit udspring i Skårupgård og snor sig gennem landskabet fra øst til vest, inden den løber ud i Engsøen. Her lokaliserede en naturpatrulje i årene 2003-2008 planter og dyr til den daværende Naturforvaltning med bistand fra Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd. Der blev i alt udvalgt 4 områder, som foruden Ellebækken var Skårupgård Skov, Sønderskoven og et engområde ved Elev. Der blev bl.a. fundet padderokke, døvnælde, agersennep, burresnerre, agertidsel, vild kørvel, ahorn, hvidtjørn, navr, storkenæb, vårfluelarve, kratsnegl og mange flere planter og dyr.

I 2010 blev Elsted-bækken frilagt gennem Æblehaven. Her kan man gå en tur mellem de mange frugttræer og nyde sin frokost på en bænk. Haven, der ligger mellem Elstedhøj og Æblevænget, blev den 18. sep. 2011 kåret som Årets lokalitet.

Til Lystrup-Elsted-Elev’s mangfoldige natur med både skove og grønne områder er der fri adgang for både naturinteresserede og folk som kan lide at færdes i det fri. Gennem hele området løber et tæt stisystem til glæde for gående, cyklende, kondiløbere og ikke mindst børn, der skal til og fra skole.

Brug naturen til oplevelser, inspiration og glæde, men pas godt på den.

Birgith Jørgensen

Elverdam
Blindemandshøj bag Elsted præstegård