Trafikken i området

Trafikken i området

Vores område er forsynet med et godt stisystem som næsten forbinder hele Lystrup-Elsted-Elev med cykelstinettet i og omkring Aarhus, via stien ned til Egå Engsø.

En forbindelse er der også over til Hjortshøj via det nye fodboldanlæg (jordemoderstien), til Lisbjerg er der heller ikke så langt ad Koldkilde og Lisbjerg Skov.

Der er også en vandresti til Skårupgård skov.

Da motorvejen (Djurslandmotorvejen) blev åbnet i 2010, blev området direkte tilsluttet hele det europæiske motorvejsnet, det tager “kun” ca. 5 minutter at nå motorvejen.

Området er dækket af flere busafgange, blandt andet via Aarhus Universitetshospital i Skejby.

For tiden har vi en togforbindelse både til Grenå og til Aarhus, noget af denne forbindelse vil senere blive lavet om til en letbaneforbindelse i stil med et sporvognssystem.

Til nærmere at følge op på lokalområdets udvikling og med henblik på at bearbejde konkrete opgaver, har Fællesrådets Forretningsudvalg nedsat et infrastrukturudvalg:

Infrastrukturudvalget arbejder ud fra det vedtagne kommissorium (oversat til dansk: Udvalget skal holde sig indenfor de retningslinjer der er vedtaget af Forretningsudvalget).

Formålet med Infrastrukturudvalget er at løse opgaver i 8520 området som foreninger, grupper, Institutioner og medlemsgrupper finder hensigtsmæssig at de bliver løst i fællesskab af Infrastrukturudvalget under Forretningsudvalget og hermed skabe overblik over forholdene vedrørende infrastrukturen i området og herigennem yde bistand ved henvendelse til offentlige myndigheder.

Infrastrukturudvalget behandler alle forhold vedrørende infrastrukturen i området, nyanlæg af veje, stier, lysanlæg, trafikstrukturen, vedligeholdelse af vejnettet og den mest hensigtsmæssige afvikling af trafikken i området, fællesrådets forretningsudvalg henviser alle sager af denne art til Infrastrukturudvalget.

Udvalget skal løbende vurdere, trafiksikkerheden i området, behov for nyanlæg, den kollektive trafik, den interne trafik, de bløde trafikanters muligheder i trafikken, herunder skoleveje og trafikmuligheder i området.

Udvalget samarbejder med kommunen om løsning af trafikproblemerne i området herigennem kan de tage aktuelle spørgsmål op og fremlægge dem for forretningsudvalget.

Udvalget koordinere selv arbejdet, med Byplanudvalget og holder Forretningsudvalget orienteret om de konkrete tiltag.

Behov for vedligeholdelse af vej og stisystemet er der også. Der kan være huller i veje og stier, skilte der er væltet eller helt mangler, dårlige oversigtsforhold, brønde der er stoppet, buske som skal beskæres, eller andet der vedrøre vores veje i lokalområdet. Infrastrukturudvalget vil gerne at borgerne i 8520 området sender en mail til udvalget som så videresender det til Trafik og Veje.

Infrastrukturudvalget mødes ca. seks gange årligt. Udvalgsmedlemmernes skriveborde er aldrig tomme, idet en sagsbehandling kan tage lang tid. Ofte må der stilles spørgsmål til Aarhus Kommune, Trafik og Veje for at få forklaringer, hjælp eller kopier af tidligere beslutninger.

Proceduren er ofte således: En medlemsorganisation henvender sig skriftligt til Infrastrukturudvalget. Sagen tages på førstkommende dagsorden i udvalget. Her behandles den, og der besluttes hvorledes forslaget kan anbefales løst – set gennem Infrastrukturudvalgsmedlemmernes briller. Enkelte gange kan en sag lukkes med en svarskrivelse. Nogle sager må gennem Fællesrådets Forretningsudvalg. Ofte må der ske undersøgelser af sagens område, f.eks. hvis sagen drejer sig specifikt om en cykelstiforbindelse der ikke er optimal. Så må udvalget »on location« og se på sagen. Fra Infrastrukturudvalget er ude af sagen, til sagen endelig er løst, kan der gå år. Da det jo i sidste ende er budgetterne hos Aarhus Kommune der afgør hvornår sagens kerne er udført.

Infrastrukturudvalget.

Kort over 8520-området

Rejseplanen

Midttrafik

Aarhus Cykelby

Læs om mobilitetsudfordringer i området