Aktuelt fra Fællesrådet


Aktuelt fra Fællesrådet

September 2021

REVIDERET HELHEDSPLAN FOR NYE.
En revideret helhedsplan for udbygningen af Nye er sendt i offentlig høring af Aarhus Byråd. Planen beskriver en fremtidig by, der skal opbygges over de kommende 30 – 40 år. Der fastlægges et måltal for byens indbyggertal på ca. 13.500 beboere. Der vil blive tale om en varieret by med bolig, erhverv og offentlige og private serviceinstitutioner, herunder med detailhandel. Der vil, som beskrevet i den første helhedsplan, blive tale om en by med en betydelig tæthed. Beboelserne vil omfatte forskellige leje og ejeformer. I etape 2 af byen planlægges det, at 25% af boligerne skal være almene lejeboliger. Helhedsplanen giver mulighed for at arbejde videre med lokalplanlægning af etape 2 af Nye, der bl.a. skal rumme den første nye skole i Nye. Der er tale om en spændende by, der planlægges ud fra klare miljømæssige og energimæssige standarder. I den sammenhæng kan det nævnes, at Fællesrådet den 17. september kl. 14.30 markerer Nyes rensningsanlæg, som årets lokalitet for bl.a. at hylde det innovative og spændende projekt med brug af renset regnvand i dele af husholdningerne i Nye. Trafikalt lever helhedsplanen ikke op til de ønsker vi har til, at Nye kommer til at indgå i et godt trafikalt samspil med de omliggende byer, I forbindelse med høringen vil kommunen arrangerer borgermøde om planen.

PROJEKT OG BORGER INDDRAGELSE OM LYSTRUP MIDTE.
Et konsortium bl.a. med deltagelse af Coop og Aarhus og Omegns Boligselskab har taget initiativ til en omdannelse og fornyelse af centerområdet ved Lystrup Centervej. Konsortiet har anmodet Aarhus kommune om en planlægningsproces for området. I den anledning har kommunen besluttet, at initiativet skal ses i en geografisk bredere sammenhæng, syd og nord for Lystrup Centervej. I den forbindelse vil der blive igangsat forskellige tiltag, der skal aktivere og bringe tanker og ideer frem om områdets fremtidige indhold og udformning. Det forventes, at disse aktiviteter vil blive sat i gang i løbet af (måske) september og oktober 2021.

STIEN FRA SKÅRUPGAARD SKOV LANGS ELLEBÆKKEN TIL PETERSMINDEVEJ.
Efter mange års ihærdig indsats er det lykkedes, at få gennemført en stiforbindelse langs med Ellebækken fra Skårupgaard Skov i nord til Petersmindevej i syd. Stien er anlagt som en såkaldt trampesti, dvs. uden fastbelægning og uden grusbelægning, og den er ikke markeret f.eks. med skilte. På dele af stien er den sikret med flis, og på andre dele af stien er fremkommeligheden sikret med små træbroer og planker. Både kommunen og boligselskaber har bidraget til projektets gennemførelse. Enkelte steder følger ruten asfaltvej. Stien er ført under letbanen, og ender foreløbig ved Petersmindevej. På sigt er det et ønske, at stien kan føres frem til Egå Engsø f.eks. gennem en ombygning af faunapassagen under motorvejen, – realistisk set vil det nok vare nogle år endnu.

OFFENTLIGE MØDER I SEPTEMBER OM EMNER AF BETYDNING FOR VORES OMRÅDE.
Nu hvor vi efter corona kan mødes igen er der taget flere initiativer til offentlige møder – allerede her i september.

LYSTRUP BYMIDTE
I Aktuelt september nr. 1 skrev vi, at kommunen ville vurdere ønskerne i en bredere sammenhæng.
Aarhus kommune inviterer nu til to workshops om visioner og ønsker til aktiviteter og byrum i området omkring det nuværende center og Lystrup Centervej. Borgere i området vil blive indbudt til at melde sig til at deltage aktivt på de to workshops via annoncer, hjemmesider m.v. Tidspunkterne er fastlagt til den 22.9.2021 kl. 16.30 til 18.30 og den 5.10.2021 kl. 16.30 til 18.30. Yderligere oplysninger:
https://deltag.aarhus.dk/node/359 og tilmelding på https://pretix.eu/aarhuskommune/359/

VÆKST OG VIDENSDAG DEN 16.SEPTEMBER.
Erhverv Lystrup har taget initiativ til afholdelse af en vækst og videns dag den 16.september 2021 og Fællesrådet støtter initiativet som medarrangør, i øvrigt sammen med både Lystrup Skole og Elsted Skole og en række lokale erhvervsvirksomheder. Formiddagens program er henvendt til skolernes 8 klasser, der vil blive inviteret på virksomhedsbesøg rundt omkring i vores område. Eleverne vil høre om unge iværksættere og andre erhvervs- og uddannelsesmuligheder i lokalområdet og i det hele taget forhåbentligt
få inspiration til deres ideer og tanker om fremtiden. Om eftermiddagen og aftenen inviteres lokale erhvervsfolk og erhvervsinteresserede borgere til møde om den lokale udvikling og det lokale erhvervsliv. Der arrangeres en busrundtur i hele lokalområdet med debat og synspunkter på muligheder og
udfordringer. Programmet fortsætter om aftenen med buffet og oplæg ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. Tilmelding til arrangementet på Erhverv Lystrups hjemmeside.

VISION MØLLEDALEN
Sammen med Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Mollerup Golf Club inviterer vi til et borgermøde om Vision Mølledalen. Mellem Kasted Mose og Egå Engsø og videre mod øst er der et enestående naturområde som kunne bindes sammen og åbnes for alle som et attraktivt bynært naturområde. I temaplanen fra Aarhus kommune om et Aarhus med mere grønt og blåt har fællesrådet allerede peget på området som et område, der kunne tilføre den nordlige del af byen kvalitet. Området bør derfor udvikles
og åbnes for alle. Der synes at være opbakning til tankerne blandt politikere i byrådet. Syv byrådspolitikere har givet tilsagn om at deltage i et borgermøde, der holdes i Mollerup Golf Cafe & Restaurant den 30. september 2021 kl. 19.00 til 21.00. Tilmelding sker via mail til Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted Fællesråd på info@lstk.dk .

Med venlig hilsen Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.